I. Úvodné ustanovenia

Hravá škôlka s.r.o, Krompašská 96, 040 11 Košice, IČO: 47 802 278 (ďalej aj len „Organizátor Súťaže“), organizuje súťaž pod názvom „Natoč zaujímavé video“ (ďalej aj len „Súťaž“).

Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže.

 

II. Podmienky účasti v Súťaži

Do Súťaže sa môže prihlásiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže do Súťaže prihlásiť len prostredníctvom svojho zákonného zástupcu. Účastníkom Súťaže sa stáva každá fyzická osoba spĺňajúca vyššie uvedené podmienky, ktorá v dobe trvania Súťaže vytvorí a zároveň zašle Organizátorovi Súťaže originálne video vo formáte: 3g2 (Mobile Video), 3gp (Mobile Video), 3gpp (Mobile Video), asf (Windows Media Video), avi (AVI Video), dat (MPEG Video), divx (DIVX Video), dv (DV Video), f4v (Flash Video), flv (Flash Video), m2ts (M2TS Video), m4v (MPEG-4 Video) ,mkv (Matroska Format), mod (MOD Video), mov (QuickTime Movie), mp4 (MPEG-4 Video), mpe (MPEG Video), mpeg (MPEG Video), mpeg4 (MPEG-4 Video), mpg (MPEG Video), mts (AVCHD Video), nsv (Nullsoft Video), ogm (Ogg Media Format), ogv (Ogg Video Format), qt (QuickTime Movie), tod (TOD Video), ts (MPEG Transport Stream), vob (DVD Video), wmv (Windows Media Video) a vo veľkosti maximálne 500 MB, na ktorom účastník Súťaže verejnosti predvedie, popíše a ohodnotí akúkoľvek hračku (ďalej len „Video“).

 

Video je potrebné odoslať Organizátorovi Súťaže prostredníctvom wetransfer.com na info@hravaskolka.sk.

Organizátor Súťaže má právo vylúčiť účastníka zo Súťaže v prípade, že účastník poruší pravidlá Súťaže.

                                                                                                                       

III. Doba trvania Súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 11.1.2017 do 10.2.2017.

 

IV. Pravidlá Súťaže

Do Súťaže nebudú zaradené Videá, ktorých obsah je v rozpore s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky. Do súťaže tiež nebudú zaradené Videá obsahujúce vulgarizmy, dehonestujúce Videá alebo iné Videá, ktoré podľa názoru Organizátora Súťaže svojím obsahom nespĺňajú podmienky účasti v Súťaži alebo prekračujú hranice slušného správania.

Odporúčaná dĺžka Videa je 3 minúty.

Odoslaním Videa Organizátorovi Súťaže odosielateľ prehlasuje, že je výlučným autorom Videa, že je oprávnený s Videom bez obmedzení nakladať a že má od všetkých účinkujúcich vo Videu súhlas k jeho zverejneniu v Súťaži. Odosielateľ Videa zodpovedá Organizátorovi Súťaže za všetku škodu, ktorá Organizátorovi Súťaže vznikne v súvislosti s tým, že sa jeho vyššie uvedené prehlásenie ukáže ako nepravdivé.

Odoslaním Videa Organizátorovi Súťaže odosielateľ udeľuje Organizátorovi Súťaže časovo neobmedzený a bezvýhradný súhlas k tomu, aby Video zverejnil a šíril na webovej stránke www.hravaskolka.sk a na Facebook-ovej stránke https://www.facebook.com/Hravaskolka.sk. Organizátor Súťaže nie je povinný tento súhlas využiť.

 

V. Víťaz Súťaže a Výhra

Víťaza Súťaže určí Organizátor Súťaže na základe vlastného uváženia. Pri určovaní víťaza Súťaže prihliadne Organizátor Súťaže najmä na originálnosť zaslaného Videa a vystupovanie účastníka Súťaže vo Videu.

Víťaz Súťaže získa od Organizátora Súťaže možnosť uzavrieť s Organizátorom Súťaže zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie ďalších 10 videí pre Organizátora Súťaže za celkovú odmenu vo výške 500,- EUR, a to za podmienok uvedených v zmluve, ktorú víťazovi Súťaže predloží Organizátor Súťaže po skončení Súťaže a zverejnení výsledkov Súťaže (ďalej len „Výhra“)

 

VI. Zverejnenie výsledkov Súťaže

Meno víťaza Súťaže bude zverejnené najneskôr do 30 dní po skončení Súťaže na webovej stránke https://www.hravaskolka.sk a na Facebook-ovej stránke https://www.facebook.com/Hravaskolka.sk.

V prípade, že medzi víťazom Súťaže a Organizátorom Súťaže nebude ani do 30 dní odo dňa prvého zverejnenia výsledkov Súťaže na webovej stránke https://www.hravaskolka.sk alebo na Facebook-ovej stránke https://www.facebook.com/Hravaskolka.sk z akýchkoľvek dôvodov uzatvorená zmluva podľa článku V. týchto všeobecných obchodných podmienok, nárok víťaza Súťaže na Výhru zaniká. Organizátor Súťaže je v takom prípade oprávnený, nie však povinný, ponúknuť Výhru inému účastníkovi Súťaže.  

 

VII. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaslaním Videa udeľujú účastníci Súťaže v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Organizátorovi Súťaže svoj súhlas so spracovaním ich osobných údajov, a to za účelom šírenia Videí a zverejnenia výsledkov Súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný.

 

VIII. Osobitné ustanovenia

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, zmeny doby trvania alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú Výhru inou výhrou.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa.

 

IX. Záverečné ustanovenia

Každý má právo nahliadnuť do týchto všeobecných obchodných podmienok. Všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii v sídle Organizátora Súťaže a na webovej stránke https://www.hravaskolka.sk.


V Košiciach dňa 11.1.2017

 

Hravá škôlka, s.r.o.

 

Einkaufswagen (0)

Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.